fbpx

Regulamin Sklepu

 • Home
 • Regulamin Sklepu

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

REGULAMIN Z SERWISU INTERNETOWEGO

 

 • 1 Wstęp

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Serwisu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.platinimlex.pl

 

 • 2 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się podane niżej definicje:

 1. Cena – cena jednostkowa zamieszczona w opisie Usługi, wyrażona w złotych polskich, będąca ceną brutto.
 2. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający utworzenie Konta.
 3. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy o Świadczenie Usług, w tym sposobu jej wykonania i płatności.
 4. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną zawierający Umowę w celu bezpośrednio niezwiązanym z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Konto – utworzone pod warunkiem dokonania Rejestracji i logowania Konto, umożliwiające Użytkownikowi zarządzanie danymi, dostępne w Serwisie.
 6. Koszyk – formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego Użytkownik składa zamówienie.
 7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Serwisu.
 8. Przelew dedykowany – przelew dokonywany za pośrednictwem serwisu płatności internetowych.
 9. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.
 10. Serwis – Serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę w języku polskim za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem www.platinimlex.pl., który świadczy na rzecz Użytkowników Usługi.
 11. Umowa o Świadczenie Usług – umowa zawierana albo zawarta między Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu internetowego, a polegająca na świadczeniu przez Usługodawcę na rzecz Klienta usług prawnych. Umowa o świadczenie usług może zawierać też elementy charakterystyczne dla innych umów – takich jak umowy zlecenie czy umowy o dzieło.
 12. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 13. Usługa – dostępna w Serwisie usługa będąca przedmiotem Umowy o Świadczenie Usług między Klientem a Usługodawcą.
 14. Usługodawca – Kancelaria Prawna Platinum Lex sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 29, kod pocztowy 50-011 wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS pod numerem KRS 0000782853, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy zł), NIP 8971866166 REGON 383170886, będąca Administratorem, Właścicielem i Usługodawcą Serwisu.
 15. Użytkownik – osoba fizyczna (w tym Konsument), osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która zawiera z Usługodawcą Umowę o świadczenie usług.
 16. Zamówienie – czynność podejmowana przez Użytkownika, polegająca na wyborze w ramach Serwisu określonych Usług, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Usługodawcą Umowy na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

 

 • 3 Ogólne warunki
 1. Zawieranie Umów w Serwisie odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego.
 2. Dla korzystania z Serwisu niezbędnym jest posiadanie urządzenia wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux lub Windows z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową, zapewniającą dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies, oraz posiadania aktywnego konta poczty e-mail.
 3. Do dokonania rejestracji lub złożenia zamówienia w Serwisie niezbędna jest akceptacja przez Użytkownika Regulaminu i Polityki Prywatności.
 4. Zawartość stron Serwisu stanowi własność Usługodawcy i jest prawnie chroniona.
 5. Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą:
  1. drogą mailową na adres: platinumlex.kancelaria@gmail.com
  2. listownie – ul. Kościuszki 29, Wrocław 50-011.
 6. Treści prezentowane na stronach Serwisu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu Cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert.
 7. Ceny Usług znajdujących się w asortymencie Serwisu są wyrażone w złotych polskich.
 8. Usługodawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Serwisu, cen Usług, przeprowadza i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Użytkownikami umowy sprzedaży poszczególnych Usług.

 

 • 4 Umowa o świadczenie Usług
 1. Umowa o świadczenie Usług zawierana jest każdorazowo z Użytkownikiem. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Usługodawcę Usługi porady prawnej. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez złożenie Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Serwisu.
 2. Usługa polega na udzieleniu porady prawnej za pośrednictwem urządzeń teleinformatycznych. Porada prawna obejmuje doradztwo Klientowi w zakresie wskazanego przez niego zagadnienia prawnego, ale wyłączone z tego zakresu są zagadnienia dotyczące oceny merytoryki sporządzonych przez Klienta pism czy też formułowanie konkretnych zapisów w celu sporządzenia pisma.

 

 • 5 Konto
 1. Założenie Konta jest bezpłatne i odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem elektronicznym www.platinimlex.pl Formularz stanowi ofertę skierowaną przez Usługodawcę do przyszłego Użytkownika w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.
 2. Posiadanie Konta umożliwia Użytkownikowi w szczególności:
  1. składanie zamówień,
  2. szybkie i łatwe zakupy,
  3. bezpieczny dostęp.
 3. Podczas zakładania Konta Użytkownik – Konsument podaje następujące dane:
  1. hasło,
  2. adres e-mail,
  3. imię i nazwisko,
  4. adres,
  5. numer telefonu,
 4. Użytkownik niebędący Konsumentem może podać następujące dane:
  1. firmę, pod którą prowadzi działalność,
  2. imię i nazwisko osoby składającej zamówienie,
  3. adres siedziby,
  4. adres e-mail,
  5. numer telefonu
 5. Kliknięcie przez Użytkownika przycisku „Zarejestruj się” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego wypełnionego przez Użytkownika do Usługodawcy i jest równoznaczne z przyjęciem przez osobę zakładającą Konto oferty Usługodawcy, o której mowa w postanowieniu ust. 1 niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Usługodawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta.
 6. Usługodawca po zawarciu umowy wysyła do Usługodawcy, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, wiadomość zawierającą potwierdzeniem założenia Konta.
 7. Usługodawca zaleca, by Użytkownik przechowywał swoje dane służące do logowania w Serwisie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.
 8. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze niezgodnym z prawem.

 

 • 6 Składanie zamówienia
 1. Składanie zamówienia odbywa się:
  1. za pośrednictwem Konta na stronie www.platinimlex.pl
  2. poprzez złożenie jednorazowego zamówienia na stronie, o której mowa powyżej, bez dokonywania rejestracji i zakładania Konta.
  3. poprzez kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem wiadomości e-mail z Usługodawcą.
 2. Złożenie zamówienia w trybie określony w ust. 1 pkt a i b powyżej odbywa się przy wykorzystaniu Koszyka.
 3. Przed złożeniem zamówienia Użytkownik dokonuje wyboru parametrów Usługi i wybiera sposób formy płatności.
 4. Poprzez kliknięcie ikony „Kupuję i płacę” Użytkownik akceptuje warunki Umowy, właściwości oraz cenę Usługi i zobowiązuje się do zapłaty Ceny.
 5. Jeżeli Użytkownik nie posiada Konta, to powinien podać dane niezbędne do realizacji zamówienia. W tym przypadku do złożenia zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności i plików cookies.
 6. Zamówienie stanowi skierowaną do Usługodawcy ofertę Użytkownika zawarcia Umowy o świadczenie usług znajdujących się w Koszyku.
 7. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzymuje telefon z potwierdzeniem zarejestrowania złożonego zamówienia.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówień, które zostały złożone bez lub z błędnym adresem e-mail lub numerem telefonu.
 9. Użytkownik zobowiązany jest zapłacić za zamówioną Usługę w terminie 2 dni od dnia zawarcia Umowy. W przypadku braku płatności w tym terminie, zamówienie zostanie anulowane po upływie 5 dni od momentu jego złożenia.
 10. Usługodawca przystąpi do realizacji Usługi w tym samym dniu w którym otrzymał dowód uiszczenia zapłaty Ceny. W przypadkach ustalonych indywidulanie z Klientem Usługa może zostać wykonania w innym terminie.
 11. Koszty związane ze świadczeniem Usług oraz obsługą płatności ponosi Użytkownik, przy czym Usługodawca może ustalić określoną wysokość wartości dokonywanych zakupów, po której przekroczeniu przez Użytkownika koszty płatności pokryje Usługodawca.

 

 • 7 Pozostałe warunki
 1. Brak możliwości kontaktu z Użytkownikiem na szkoleniu w celu udzielania porady w ciągu doby od otrzymania dowodu płatności, bez uprzedniego poinformowania Usługodawcy o zmianie terminu Usługi, równoznaczne jest ze spełnieniem świadczenia przez Usługodawcę i powoduje wygaśnięcie po stronie Użytkownika wszelkich roszczeń o wykonanie przedmiotu Umowy, jako bezprzedmiotowych.
 2. W przypadku zakupu Usługi na rzecz osoby trzeciej, Użytkownik jest zobowiązany poinformować tę osobę o postanowieniach Umowy, Regulaminu i szczegółach zakupionej Usługi. Akceptując Regulamin Użytkownik oświadcza, że poinformował o treści Regulaminu osobę trzecią, uzyskując jej akceptację.
 3. Usługodawca nie gwarantuje rezultatów skorzystania przez Użytkownika z Usług oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa podejmowanych przez Użytkownika działa będących efektem skorzystania przez niego z Usług świadczonych przez Usługodawcę.
 4. Usługodawca może odwołać wykonanie Usługi z powodów przez niego niezawinionych oraz w razie wystąpienia siły wyższej, zawiadamiając o tym Użytkownika. W takiej sytuacji, Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty poniesione przez Uczestników związane z przełożeniem bądź odwołaniem wykonania Usługi.

 

 • 8 Własność intelektualna
 1. Prawa własności intelektualnej wykorzystywane podczas lub w związku wykonywaną Usługą nie są przenoszone na Użytkownika.
 2. Użytkownik nie jest uprawniony do rejestrowania lub utrwalania przebiegu usługi za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.

 

 • 9 Płatności
 1. Dokonanie Płatności odbywa się przed realizacją Usługi.
 2. Usługodawca akceptuje następujące metody płatności:
  1. przelewy on-line,
  2. za pomocą karty płatniczej,
  3. przelew tradycyjny.
 3. Płatności on-line realizowane są za pośrednictwem operatora https://www.przelewy24.pl/ Podczas finalizacji zamówienia po wybraniu przycisku „Kupuję i płącę” Użytkownik zostaje przekierowany do strony serwisu https://secure.przelewy24.pl/, gdzie będzie mógł zdecydować się na płatność kartą (Visa Classic, Visa Electron, MasterCard, Diners Club, PBK, JCB, American Express.), Płątność mobilna BLIK , przelewem bankowym lub też przelewem tradycyjnym (link do Regulaminu Serwisu https://www.przelewy24.pl/regulamin).
 4. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA , wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068
 5. Płatność w postaci przelewu tradycyjnego są dokonywane na rachunek bankowy Usługodawcy prowadzony przez ING Bank Śląski pod numerem 54 1050 1575 1000 0090 8055 3960
 6. Usługodawca przesyła Użytkownikowi dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi.
 7. Użytkownik wyraża zgodę na stosowanie przez Usługodawcę w rozliczeniach faktur elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 

 • 10 Dane osobowe w Sklepie internetowym
 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu internetowego jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Serwisu internetowego mogą być:
 4. Specjaliści współpracujący z Usługodawcą – osoby zajmujące się profesjonalnie obsługą prawną w celu realizacji Umowy.
 5. w przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie internetowym.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

 • 11 Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem elektronicznym www.platinimlex.pl. umożliwiającym jego pobieranie, utrwalanie oraz drukowanie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub nałożenia na Usługodawcę określonych obowiązków przez organy państwa, a także w celu usprawnienia działania strony internetowej i obsługi Użytkowników, poprawy ochrony ich prywatności i zapobieganiu nadużyciom. W przypadku wystąpienia jednej ze wskazanych wyżej przyczyn, Usługodawca prześle do Użytkowników, posiadających Konto w Serwisie, informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z podaniem linku prowadzącego do nowej treści Regulaminu oraz datą wejścia w życie Regulaminu o nowej treści. Informacja zostanie wysłana do Użytkowników na co najmniej 7 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian. W celu uniknięcia wątpliwości, Usługodawca podaje, że w razie wprowadzenia zmian w Regulaminie, nie będą one miały wpływu na wykonanie Umów zawartych przed ich wejściem w życie, chyba że wprowadzone zmiany będą bardziej korzystne dla Użytkownika. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Użytkownik posiadający Konto uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o założenie Konta poprzez przesłanie właściwego oświadczenia na adres Usługodawca, podany w § 2 ust. 1 i 2.
 3. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego dla Usługodawcy.