fbpx

Upadłość konsumencka po 24 marca 2020

Upadłość konsumencka po 24 marca 2020r.

Bankructwo

Od 2009 roku osoba fizyczna, która nie prowadziła działalności gospodarczej i ze względu na ciążące na niej długi oraz fakt że nie jest w stanie spłacać ich na bieżąca mogła zwrócić się do Sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Miało to na celu oddłużenie niewypłacalnej osoby, przy czym dotyczyło to prawie wszystkich długów, niezależnie od czasu w którym powstały. Uzyskując orzeczenie Sądu możliwym było, aby osobie fizycznej – konsumentowi umorzono długi w całości lub choć w części.

Warto wiedzieć że ponad 2 miliony Polaków zmaga się z przedawnionymi długami. Zaś jak wynika z danych Ministerstwa Sprawiedliwości, w 2018 r. ogłoszono 6552 upadłości konsumenckich, przy 12 719 złożonych wnioskach, w 2017 r. było 5470 upadłości, przy 11 120 wnioskach, a w 2016 r. – 4447 upadłości oraz 8694 wnioskach. Jak więc widać, świadomość Polaków rośnie, zaś instytucja ta jest potrzebna. Dotychczas jednak przesłanką ogłoszenia upadłości, którą badał Sąd już na etapie złożenia wniosku, było brak winy Konsumenta w powstaniu jego zadłużenia – np. z powodu choroby lub utraty pracy. Już to powodowało że wnioski Konsumentów musiały zawierać szereg dokumentów takich jak załączenie wszystkich dokumentów dotyczących długów, deklaracji PIT, oświadczeń czy w końcu dokumentów na wykazanie braku winy w postaniu własnej niewypłacalności.

Po ogłoszeniu upadłości, rozpoczyna się kolejny etap postępowania upadłościowego w którym nadzór nad majątkiem konsumenta sprasowuje syndyk. Likwidacja – a w praktyce sprzedaży podlegają wszelkie nieruchomości, jak i rzeczy ruchome Dłużnika. Osoba ta traci możliwość korzystania z majątku i dysponowania nim, a bez zgody Syndyka może jedynie kupować produkty niezbędne do codziennego funkcjonowania. W momencie ogłoszenia upadłości konsumenckiej automatycznie powstaje między małżonkami ustrój rozdzielności majątkowej, zaś majątek wspólny wchodzi do masy upadłościowej. Bezskuteczne stają się nie tylko wszelkie umowy zawarte przez Dłużnika bez zgody Syndyka, ale równie umowy o przeniesienie majątku na inne osoby dokonane na 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości. Również niektóre darowizny czy umowy sprzedaży dokonane przed złożeniem wniosku mogą zostać uznane za bezskuteczne.

Wobec skomplikowanych procedur po ogłoszeniu upadłości i przy sporządzeniu planu wpłaty często dochodziło do zaliczenia całego majątku dłużnika na poczet spłaty zaległości, zaś mimo to wierzyciele nie uzyskiwali należnej spłaty. Postępowanie które toczyło się przed Sądem, a później prowadzone przez syndyka oddalało wizję spłaty zadłużeń według planu w ciągu 3 najbliższych lat i w konsekwencji proces ten traw o wiele dłużej. Odpowiedzią na problem ma być nowa upadłość konsumencka.

Po 24 marca 2020r. zmieni się przede wszystkim krąg osób które mogą starać się o upadłość konsumencką. O ogłoszenie upadłości będą mogły się starać również osoby zadłużone prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Za jedną z najważniejszych zmian uważać należy regulację zabezpieczająca przed staniem się przez Dłużnika bezdomnym. Dotychczas było to możliwe praktycznie z dnia na dzień. W myśl nowelizacji po sprzedaży domu lub mieszkania Dłużnika wydzielona zostanie odpowiednia kwota zabezpieczająca mu możliwość wynajmu przez okres 2 lat.

Również ważną zmianą jest fakt, iż Dłużnik będzie mógł występując do sądu z wnioskiem i po opłaceniu stosownej zaliczki zwrócić uwagę na chęć podjęcia negocjacji z wierzycielem. Sąd oceni wówczas czy istnieje szansa na porozumienie z wierzycielem i wstrzyma się z rozpoznaniem wniosku o upadłość. Takie rozwiązanie ma odciążyć sądy. Dłużnik będzie miał możliwość zawarcia porozumienia, unikając konsekwencji wynikających z ogłaszaniem upadłości. Natomiast wierzyciele uzyskają szansę na szybsze odzyskanie należności. Dłużnik będzie mógł przy tym rozwiązaniu skorzystać z pomocy wyznaczonego licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego.

Ogromną zmianą jest również fakt, że przyczyny niewypłacalności nie będą badane na etapie otwarcia postępowania po złożeniu wniosku do Sądu. Do ogłoszenia upadłości wystarczające będzie samo stwierdzenie, że dłużnik jest niewypłacalny. Dotychczas Sąd oddalał wniosek o ogłoszenie upadłości w sytuacji, gdy dłużnik doprowadził do niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Już na tym etapie zamykana była droga do ogłoszenia upadłości. Po wejściu w życie nowelizacji odmowa oddłużenia będzie możliwa jedynie w przypadku celowego trwonienia majątku, ale nastąpi to już po ogłoszeniu upadłości. Niemniej ustalenie przez Sąd istotnych uchybień Konsumenta, które wpłynęły na powstanie zadłużenia wpłynie na długość spłaty zobowiązania. Osoba która nie ponosi winy za swoją niewypłacalność otrzyma plan spłaty na okres 3 lat, zaś osoba która umyślnie doprowadziła do swojego zadłużenia będzie musiała spłacać swoje zobowiązania od 3 do 7 lat. Realizacja planu spłaty polega bowiem na odprowadzaniu określonych przez Sąd kwot na rzecz wierzycieli. Po upływie wyznaczonego okresu, pozostałe zobowiązania zostają umorzone.

Po nowelizacji trudniejsze będzie umorzenia całości zadłużenia. Taką możliwość będą miały tylko osoby, które wykażą że  nie posiadają żadnego majątku i są trwale niezdolne do spłaty swoich zobowiązań (np. ze względu na utratę zdolności do pracy lub podeszły wiek). W pozostałych przypadkach możliwym będzie jednak warunkowe umorzeniu zobowiązań. Dłużnik będzie wówczas objęty 5-letnim okresem „próby”,  w tym czasie będzie mógł złożyć wniosek o ustalenie planu spłaty, a także będzie zobowiązany do składania corocznego sprawozdania dotyczącego swojej sytuacji finansowej. Należy jednak pamiętać że w dalszym ciągu do kategorii długów których umorzenie nie będzie możliwe należeć będą: zobowiązania alimentacyjne, naprawienie szkody wynikającej z przestępstwa oraz wynikające z rent w ramach odszkodowań za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci.

 

Podsumowując warto pamiętać, że upadłość konsumencka po nowelizacji nie jest tworem idealnym, warto skonsultować się ze specjalistą z tej dziedziny jeszcze przed złożeniem wniosku do Sądu. Liczyć się trzeba z pewnymi zagrożeniami dla Dłużnika, których można uniknąć korzystając z pomocy profesjonalisty. Przede wszystkim przesłanki odmowy oddłużenia są sformułowane bardzo ogólnie, co może rodzić ryzyko uznania przez Sąd że zaciąganie kredytów na spłatę poprzednich albo wyprzedaż majątku, by utrzymać płynność finansową było celowym działaniem Dłużnika mającym zwiększyć stopień jego niewypłacalności. Aktywną rolę w procesie ogłoszenia upadłości będą mogli chcieć odegrać również wierzyciele, w których interesie będzie dowodzenie, że Dłużnik w sposób celowy doprowadził do niewypłacalności lub istotnego zwiększenia jej stopnia. Również w przypadku warunkowego umorzenia zobowiązań, jeżeli w sposób istotny polepszy się sytuacja finansowa dłużnika lub nabędzie on coś wartościowego Sąd może przywrócić umorzone już długi i nakazać ich spłatę przez kolejne 7 lat. Tym samym proces ten może wydłużyć się nawet do 12 lat, gdzie na końcu Sąd odmówi całkowitego oddłużenia, bo uzna, że dłużnik celowo się zadłużał z pokrzywdzeniem wierzycieli. Warto więc każdą wątpliwość konsultować ze specjalistą, z którego pomocy będzie można skorzystać na każdym etapie sprawy. Warto pamiętać że prawo do Sądu to również prawo do korzystania z profesjonalnej pomocy prawnej, zaś Sąd nie może nam z tego powodu czynić żadnych wyrzutów.

 

 

 

Zostaw komentarz